Loading...

Backup

(Backup = rezervna kopija, podrška) – Kopiranje podataka na drugi medij (CD, DVD, drugi hard disk, USB i slično), kako bi se u slučaju oštećenja ili gubitka ipak sačuvali originalni podaci.

Baza podataka

Baza podataka je organizirana zbirka podataka. Jedna od mogućih definicija baze podataka glasi da je to zbirka zapisa pohranjenih u računalu na sustavni način, takav da joj se računalni program može obratiti prilikom odgovaranja na problem. Svaki se zapis za bolji povratak i razvrstavanje obično prepoznaje kao skup elemenata (činjenica) podataka. Predmeti vraćeni u odgovoru na upitnike postaju informacije koje se mogu koristiti za stvaranje odluka koje bi inače mogle biti mnogo teže ili nemoguće za stvaranje. Računalni program korišten za upravljanje i ispitivanje baze podataka nazvan je sustav upravljanja bazom podataka (SUBP)

Bandwidth

Širina pojasa – Širina frekvencijskog pojasa. Jednostavnim rječnikom, bandwidth je količina informacija koja prolazi kroz jedan kanal u bilo kojem trenutku. Količina podataka koja može biti poslana s jednog računala na drugi u jedinici vremena preko neke veze. Najčešće mjerena u bitu po sekundi (Bps-brzina kojom se mjeri prijenos datoteka.)

Bit / bajt / megabajt

1 bit (bit) je jedinica mjere memorije u računalu. Računalna “abeceda” sastoji se samo od dva slova, odnosno brojke 0 i 1. Tako bit čuva informaciju o kojoj brojci je riječ. Za mjerenje memorije u računalu se koristi byte (bajt) koji ima 8 bitova, dok megabyte(megabajt) sadrži 1024 kilobajta, odnosno 1048576 bajtova.

Blog

Blog je osobni dnevnik na internetu. Sama riječ “blog” je nastala skraćivanjem dvije riječi – Web i Log, što bi se moglo prevesti kao web dnevnik (diary). Blog može podrazumijevati i profesionalno pisanje o nekoj određenoj temi. Termin blog u engleskom jeziku znači istovremeno i kreirati (praviti) blog, kao glagol (to blog). Na blogovima se, pored pisanja tekstova, mogu postavljati fotografije, video materijali, glazba i slično.

Boleanska (Boolean) logika

Buleanska logika je sistem standardiziranih riječi koje se koriste pri pretragama koje obuhvaćaju više pojmova ili kategorija. Primjeri su: AND, OR, NOT, NEAR i slične. Povezivanje dva pojma riječju AND daje uputu pretraživaču da oba pojma moraju biti uključena u spisak rezultata, dok upotreba OR donosi rezultate sa jednim ili drugim pojmom.

Browser

Browser (vidi pretraživač) – Pretraživač, program koji omogućava korisniku pretraživanje World Wide Weba (WWW – svjetske mreže) i drugih Internet sadržaja koristeći GUI (Graphical User Interface) grafičko sučelje. Primjeri su Internet explorer, Firefox, Opera, Chrome itd.

Partneri na projektu


Partneri centra

Isključiva odgovornost ove publikacije je autorova (Centar za nestalu i zlostavljanu djecu). Europska unija nije odgovorna za bilo kakvu uporabu koje mogu biti izrađene od sadržanih informacija / The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Centra za nestalu i zlostavljanu djecu / This project is financed by the Croatian Government Office for Cooperation with NGOs. The views expressed in this publication are the sole responsibility of Center for missing and exploited children.Copyright | csi.hr