Loading...

Savjetodavni odbor projekta

PRVI  SASTANAK SAVJETODAVNOG ODBORA PROJEKTA

„Safer Internet Centre Croatia: Making internet a good and safe place”

(CEF-TC-2014-1 005)

Dana 08.06.2015. godine (ponedjeljak) sa početkom u 11:15 sati u prostorijama Sveučilišta J.J.Strossmayera, Filozofski fakultet održan je prvi sastanak Savjetodavnoga odbora projekta „Safer Internet Centre Croatia: Making internet a good and safe place” (CEF-TC-2014-1 005) sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Predstavljanje članova Savjetodavnog odbora projekta,
  2. Prezentacija Projekta,
  3. Grupna rasprava o stručnim aktivnostima projekta,
  4.  Ostalo

Nakon uvodnih riječi upućenih prisutnima od strane doc.dr.sc. Daniele Šincek ispred Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku i usvajanja dnevnog reda sastanka Savjetodavnog odbora projekta, pristupilo se prvoj točki dnevnog reda – predstavljanju članova Savjetodavnog odbora čije je glavno zaduženje održavanje komunikacije između ključnih dionika i Centra za sigurniji internet. Članove je jedne drugima kratko predstavila doc.dr.sc. Daniela Šincek, poželjela im dobrodošlicu u Savjetodavni odbor i izrazila želju za što kvalitetnijom suradnjom kako na ovome projektu tako i na razvijanju novih ideja kada je riječ o zaštiti prava djece i sigurnijem korištenju interneta među djecom i mladima.

Nakon uvodnog pozdrava i predstavljanja članova pristupilo se drugoj točki dnevnog reda koja je uključivala prezentaciju projektnih aktivnosti. Kako bi Savjetodavni odbor imao što bolji uvid u projekt, gospodin Tomislav Ramljak, voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, prezentirao je opći i specifične ciljeve te sve projektne aktivnosti, a posebice svrhu Savjetodavnog odbora u realizaciji projekta. Gospodin Ramljak naveo je konkretne primjere iz prakse koji prikazuju rizike i opasnosti nepravilnog i neopreznog korištenja interneta među djecom i mladima, nedovoljnu informiranost djece i mladih o posljedicama istog kao i o načinima sigurnog korištenja interneta te je ukazao na važnost razvoja preventivnog programa koji će omogućiti djeci i mladima sigurno korištenje interneta. Obrazložio je važnost otvaranja Centra za sigurniji Internet u Republici Hrvatskoj kao i potrebu za suradnjom s relevantnim dionicima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini sve u cilju zaštite prava i sigurnosti djece. S obzirom na navedeno, Tomislav Ramljak je  pozvao sve prisutne članove na aktivnu suradnju u umrežavanju institucija u prevenciji rizičnog ponašanja na internetu.

Partneri na projektu


Partneri centra

Isključiva odgovornost ove publikacije je autorova (Centar za nestalu i zlostavljanu djecu). Europska unija nije odgovorna za bilo kakvu uporabu koje mogu biti izrađene od sadržanih informacija / The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Centra za nestalu i zlostavljanu djecu / This project is financed by the Croatian Government Office for Cooperation with NGOs. The views expressed in this publication are the sole responsibility of Center for missing and exploited children.



Copyright | csi.hr