Loading...

Wikipedia znanja

Header

Zaglavlje, u nazivlju elektroničke pošte, ovo je dio poruke koji upućuje tko je pošiljatelj i neke opće podatke. Zaglavlje imaju i npr. web stranice.

Hacker

Osoba koja je vješta u programiranju, osobito u strojnom jeziku i koja odlično poznaje sve tajne računalnog sustava. Naziv za osobu koja zloupotrebljava mogućnosti računala ili Interneta.

Home page

Početna stranica na World Wide Webu, ovo predstavlja glavnu i početnu stranicu web prostora neke tvrtke, organizacije, sveučilišta, fizičke osobe itd., s koje hiperlinkovima odlazimo na druge stranice web prostora.

HTML - (Hyper Text Transport Protocol)

HTML - (Hyper Text Transport Protocol) koristi se na World Wide Webu od 1990. Ovaj protokol na razini programa je prijeko potreban za širenje informacija preko Interneta.

Hosting

Web Hosting je usluga iznajmljivanja prostora i pripadnih serverskih resursa za Web stranice, datoteke i e-mailove. Udomljavanje stranica; prostor za web stranice. Usluga smještaja web stranica na web poslužitelju. Tvrtke koje se bave web hostingom održavaju web poslužitelje spojene na Internet, na kojima je moguće zakupiti prostor te tako postaviti svoje web stranice.

HTTP - (Hypertext Transfer Protocol)

Protokol za prijenos posebnih "hypertext" dokumenata koji se koristi na Internetu. Dokumenti su napisani u posebnom programskom jeziku za dokumente (HTML).

Hyperlink

Na stranicama World Wide Weba, hiperlinkovi su bojom (ili drugačije) označeni tekstovi ili slike koje kada se izaberu (obično klikom miša) slijede otvaraju druge stranice. Hiperlinkovi se također mogu koristiti za automatsko skidanje datoteka, zvukova i video zapisa.

GIF - (Graphic Interchange Format)

GIF - (Graphic Interchange Format) razvijen od Compuserve-a. GIF je operativno nezavisan format datoteke, široko rasprostranjen na Internetu za grafičke datoteke. Kompresira datoteke koristeći “lossless” (smanjiti što je manje moguće) metodu koja osigurava da kvaliteta slike se ne izgubi.

Google

Google - jedan od najboljih servisa za automatsko indeksiranje i pretraživanje web stranica.

gif

Graphics Interchange Format (GIF) ekstenzija datoteke za grafičke formate (slike).

GUI - (Graphical User Interface)

Grafičko korisničko sučelje; program koji podatke prikazuje ili u grafičkom ili u mješovitom obliku (tekst i grafika), čime se korisniku olakšava rad. Zamisao potekla od tvrtke Xerox.

FAQ - često postavljana pitanja - (Frequently Asked Questions)

Lista najčešće postavljanih pitanja (i odgovora na njih) koji pokrivaju sve vrste tema koje se mogu naći u World Wide Webu. Dozvoljava korisniku da ispita ono na što je već netko drugi dobio odgovor.

Firewall

Osigurava osobnu, tvrtkinu ili organizacijsku unutrašnju mrežu od neovlaštenih vanjskih pristupa.

FTP - (File Transfer Protocol)

FTP - (File Transfer Protocol) jedan od glavnih načina na koji se datoteke prebacuju preko Interneta. FTP stranica je ona, koju daje neka određena tvrtka ili organizacija, kao spremište za sve vrste datoteka koju korisnici mogu skidati.

FYI

Kolokvijalna skraćenica od “For Your Information”, za Vašu informaciju.

E-mail

Elektronička pošta - Vrsta komunikacije gdje se elektronička poruka pošalje na udaljenu lokaciju i drugi je korisnik prima preko jedinstvene vlastite e-mail adrese. Protokol na Internetu, koji omogućava korisnicima slanje tekstualnih (ASCII) poruka s računala na računalo. Također, preko e-maila možete poslati, kao dodatak (attachment) tekstualnoj e-mail poruci sve vrste dokumenata: fotografije, filmove, animacije, Word, Excel dokumente itd. Takve dokumente protokol spaja i šalje, a vi ih na obje strane možete gledati u aplikacijama u kojima su napravljene ili koje podržavaju njihov originalni format. Animaciju, film, pa i fotografiju u boji ne možete prenijeti preko faksa.

Emoticons

“smajlići” - To su postranični znakovi koji se koriste u elektroničkoj pošti u vezi pokazivanja vlastitih emocija. Na primjer: :) :P :D ili XD

Encryption

Encryption - Šifriranje, kodiranje poruke, koja se sastoji od teksta ili podataka, uređajem za prijenos podataka, kako bi se pri prijenosu podaci zašitili od korisnika koji su priključeni na istu mrežu, a nemaju pravo pristupa podacima.

Download (preuzimanje)

(Download = prihvaćanje podataka) – Transfer podataka sa nekog udaljenog računala na osobno računalo (suprotno od upload – kada se sa vlastitog računala podaci prenose na udaljeni server). Taj postupak se primjenjuje npr. kada sa interneta preuzimaš besplatne programe.

Domena

(domain = domena) – Internet domene su sastavni dio URL-a, odnosno internet adrese. Koriste se kako bi na razumljiv način opisali adresu na kojoj se neka stranica ili server nalaze. Postoji nekoliko osnovnih domena: .com je namijenjen za poslovnu upotrebu (www.google.com); .net – najčešće korišten kao domena za servere, tj. pružatelje internet usluga, ali se koristi i za poslovnu namjenu; .org je domena rezervirana za udruženja i organizacije, dok je .edu namijenjen obrazovnim institucijama. .gov domenu koriste vlade i druge službene institucije; dok je .int domena za organizacije i institucije od međunarodnog značaja. Poznate domene su i domene pojedinačnih država, na primjer: .hr, .ru, .ca, .si, itd.

Driver

Pogonitelj. Program koji računalo koristi za nadzor perifernih uređaja, primjerice, skenera, pisača ili pogon zamjenjivog medija.

DOS – (Disk Operating System)

Jednostavan operativni sustav koji je razvio Microsoft, dozvoljavajući protezanje na druge programe.

Crv (Worm)

Crvi su računalni programi koji umnožavaju sami sebe. Pri tome koriste računalne mreže kako bi se razmnožili na druga računala, bez neposrednog utjecaja korisnika na toj mreži. Za razliku od virusa, crv, da bi djelovao, ne mora nužno “zaraziti” druge programe. Pristup računalu crvu omogućuju propusti u sigurnosti mreže, kao i propusti u sigurnosti operacijskih sistema i aplikacija.

Carbon Copy CC

Karbonska kopija. Poruka koja se elektroničkom poštom šalje pored osnovne poruke i na još neku, često primatelju skrivenu, adresu.

Cookie

“Kolačić” – Cookie je dio softvera koji snima podatke o korisniku i čuva te podatke sve dok to server zahtijeva. Na primjer, ako pretražujete po virtualnim trgovinama, svaki put kada nešto stavite u svoju košaricu, cookie čuva informaciju sve dok se ne odlučite za kupovinu i server ne zatraži podatake o stvari koju želite kupiti. Informacija koje web stranice pohranjuju na hard disk našeg računala kako bi zapamtili nešto o nama kad ga slijedeći put posjetimo. Npr. username i password kod logiranja.

Cache

Računalna memorija koja omogućava brz pristup podacima. U kontekstu preglednika (browser), u cache memoriju se pohranjuju podaci sa posjećenih web stranica (poput fotografija i slika, dokumenata, i sličnih). Kada se na stranicu vratite ili je ponovo posjetite u nekom budućem trenutku, preglednik će prvo provjeriti postoje li podaci sa stranice koji su već “spremljeni u memoriji”. Ovo omogućava brže učitavanje web stranica.

Cached Link

Google i drugi pretraživači pružaju opciju posjete “cached” linku, odnosno linku ka verziji neke web stranice u stupnju ažuriranosti u kojem je bila pri posljednjoj posjeti “pauka” (o ovom terminu možete pročitati više na ovoj stranici pod slovom P). “Cached” linkovi mogu voditi ka verzijama stranice koje nisu istovjetne verzijama stranice uživo.

Browser

Browser (vidi pretraživač) – Pretraživač, program koji omogućava korisniku pretraživanje World Wide Weba (WWW – svjetske mreže) i drugih Internet sadržaja koristeći GUI (Graphical User Interface) grafičko sučelje. Primjeri su Internet explorer, Firefox, Opera, Chrome itd.

Blog

Blog je osobni dnevnik na internetu. Sama riječ “blog” je nastala skraćivanjem dvije riječi – Web i Log, što bi se moglo prevesti kao web dnevnik (diary). Blog može podrazumijevati i profesionalno pisanje o nekoj određenoj temi. Termin blog u engleskom jeziku znači istovremeno i kreirati (praviti) blog, kao glagol (to blog). Na blogovima se, pored pisanja tekstova, mogu postavljati fotografije, video materijali, glazba i slično.

Boleanska (Boolean) logika

Buleanska logika je sistem standardiziranih riječi koje se koriste pri pretragama koje obuhvaćaju više pojmova ili kategorija. Primjeri su: AND, OR, NOT, NEAR i slične. Povezivanje dva pojma riječju AND daje uputu pretraživaču da oba pojma moraju biti uključena u spisak rezultata, dok upotreba OR donosi rezultate sa jednim ili drugim pojmom.

Bit / bajt / megabajt

1 bit (bit) je jedinica mjere memorije u računalu. Računalna “abeceda” sastoji se samo od dva slova, odnosno brojke 0 i 1. Tako bit čuva informaciju o kojoj brojci je riječ. Za mjerenje memorije u računalu se koristi byte (bajt) koji ima 8 bitova, dok megabyte(megabajt) sadrži 1024 kilobajta, odnosno 1048576 bajtova.

Baza podataka

Baza podataka je organizirana zbirka podataka. Jedna od mogućih definicija baze podataka glasi da je to zbirka zapisa pohranjenih u računalu na sustavni način, takav da joj se računalni program može obratiti prilikom odgovaranja na problem. Svaki se zapis za bolji povratak i razvrstavanje obično prepoznaje kao skup elemenata (činjenica) podataka. Predmeti vraćeni u odgovoru na upitnike postaju informacije koje se mogu koristiti za stvaranje odluka koje bi inače mogle biti mnogo teže ili nemoguće za stvaranje. Računalni program korišten za upravljanje i ispitivanje baze podataka nazvan je sustav upravljanja bazom podataka (SUBP)

Bandwidth

Širina pojasa – Širina frekvencijskog pojasa. Jednostavnim rječnikom, bandwidth je količina informacija koja prolazi kroz jedan kanal u bilo kojem trenutku. Količina podataka koja može biti poslana s jednog računala na drugi u jedinici vremena preko neke veze. Najčešće mjerena u bitu po sekundi (Bps-brzina kojom se mjeri prijenos datoteka.)

Backup

(Backup = rezervna kopija, podrška) – Kopiranje podataka na drugi medij (CD, DVD, drugi hard disk, USB i slično), kako bi se u slučaju oštećenja ili gubitka ipak sačuvali originalni podaci.

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line – Tehnologija prijenosa podataka sa interneta i na internet, putem standardne telefonske linije, a mnogo brža od standardne telefonske veze (dial up). Riječ asimetrična označava brzinu prijenosa podataka prema korisniku (download) koja je mnogo veća od brzine kojom se podaci prenose od korisnika prema internetu/mreži (upload).

Antivirus

Program čija je funkcija detektiranje i uništavanje raznovrsnih oblika malicioznih programa koje imaš na računalu.

A

@ – at, at sign, ape, cabbage, commercial at, cyclone, each, monkey, snail, rose, strudel, vortex, whorl, whirlpool… Znak kojemu je u ACSII oznakama pridružen broj 64; primjenjuje se u pisanju adresa elektroničke pošte tako što odjeljuje ime korisnika od domene na kojoj ima otvoren korisnički račun.

Partneri na projektu


Partneri centra

Isključiva odgovornost ove publikacije je autorova (Centar za nestalu i zlostavljanu djecu). Europska unija nije odgovorna za bilo kakvu uporabu koje mogu biti izrađene od sadržanih informacija / The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Centra za nestalu i zlostavljanu djecu / This project is financed by the Croatian Government Office for Cooperation with NGOs. The views expressed in this publication are the sole responsibility of Center for missing and exploited children.Copyright | csi.hr